POSKYTOVANÉ SOCIÁLNE SLUŽBY

 Zariadenie sociálnych služieb Jasoň poskytuje podľa § 38 a § 39 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov tieto druhy sociálnych služieb: Domov sociálnych služieb a Špecializované zariadenie.

 

V Domove sociálnych služieb

a) poskytuje:

1. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

2. Sociálne poradenstvo,

3. Sociálna rehabilitácia,

4. Ubytovanie,

5. Stravovanie,

6. Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

7. Osobné vybavenie,

 

b) zabezpečuje:

1. Ošetrovateľská starostlivosť,

2. Rozvoj pracovných zručností,

3. Záujmová činnosť,

 

c) utvárajú podmienky na

1. Úschovu cenných vecí.

 

Špecializovanom zariadení

a) poskytuje:

1. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

2. Sociálne poradenstvo,

3. Sociálna rehabilitácia,

4. Ubytovanie,

5. Stravovanie,

6. Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

7. Osobné vybavenie,

 

b) zabezpečuje:

1. Ošetrovateľská starostlivosť,

2. Rozvoj pracovných zručností,

3. Záujmová činnosť,

 

c) utvárajú podmienky na

1. Úschovu cenných vecí.

 

Cieľová skupina:

 

  • fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách,
  • fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba alebo Alzheimerova choroba alebo demencia rôzneho typu etiológie.

 

Kapacita:

  • Domov sociálnych služieb 3
  • Špecializované zariadenie 13

 

Rozsah poskytovaných služieb:

  • na neurčitý čas

 

Forma poskytovaných služieb:

  • celoročná pobytová

 

 

Zariadenie sociálnych služieb Jasoň

Slov. nár. povstania 8/15

061 01 Spišská Stará Ves

+421 52 41 81 392

Sekretariat@zssjason-ssves.vucpo.sk

 

 

© 2019 ZSS Jasoň. All Rights Reserved.