VÍZIA A POSLANIE

 

„Sociálne služby v súhre odbornosti a ľudského prístupu.“

 Poslaním Zariadenia sociálnych služieb Jasoň je kontinuálne poskytovanie sociálnych služieb na odbornej úrovni so zameraním na kvalitu a humanizáciu prostredníctvom vytvárania dôstojných podmienok, modernizácie interiéru a exteriéru, cez prehĺbenie a udržiavanie vzťahov medzi rodinou, sociálnou sieťou a okolím prijímateľa sociálnej služby a podporou systematického celoživotného vzdelávania zamestnancov.

 

STRATÉGIA

 

  • Ponuka kvalitných, adresných sociálnych služieb s rešpektom individuálneho prístupu a potrieb každého prijímateľa sociálnej služby.
  •  Rešpektovanie slobody a hodnôt prijímateľov sociálnych služieb.
  • Implementácia nových poznatkov v oblasti sociálnych služieb na podmienky ZSS Jasoň.
  • Spolupráca a výmena skúsenosti s inými ZSS doma aj v zahraničí.
  • Zachovávanie dobrého mena a povesti ZSS Jasoň.
  • Realizácia poradenstva a supervízie.
  • Zapájanie sa do projektov.
  • Podpora dobrovoľníckej činnosti.
  • Vytváranie priestoru vzájomného rešpektu, dôvery, ľudského a zároveň profesionálneho prístupu k prijímateľom sociálnych služieb, ich rodinným príslušníkom ako aj vo vzťahu k sebe navzájom.

 

HLAVNÝ CIEĽ

 

„Vytvárať také podmienky a prístup ku prijímateľom sociálnych služieb, ktoré by sme ako klienti ocenili na ich mieste sami – tzv. aplikácia prístupu úcty k blížnemu ako k sebe samému a zároveň byť jedným z výnimočných zariadení sociálnych služieb, kde možnosť profesionálneho pôsobenia bude vnímaná ako výsada, nielen ako práca či nutné poslanie.“

 

Zariadenie sociálnych služieb Jasoň

Slov. nár. povstania 8/15

061 01 Spišská Stará Ves

+421 52 41 81 392

Sekretariat@zssjason-ssves.vucpo.sk

 

 

© 2019 ZSS Jasoň. All Rights Reserved.